U M   P T

Helstu verkefni

Prófanefnd tónlistarskóla var sett á fót að frumkvæði Sambands tónlistarskólastjóra, Félags tónlistarskólakennara og Félags íslenskra hljómlistarmanna að höfðu samráði við menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Hlutverk Prófanefndar tónlistarskóla er að annast samræmt og hlutlaust mat á áfangaprófum í tónlistarskólum samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í aðalnámskrá tónlistarskóla. Megintilgangur samræmds prófakerfis að tryggja sem kostur er að sambærileg þekking og færni búi að baki prófi, án tillits til þess hvaða skóla, kennara eða prófdómara um er að ræða. Reglur námskrárinnar miða einnig að því að treysta hlutverk prófdómara í prófdæmingunni.

Nánar tiltekið eru helstu verkefni Prófanefndar eftirfarandi:

  • Ráða prófdómara til að meta árangur nemenda á áfangaprófum í hljóðfæraleik og einsöng, halda nauðsynleg námskeið fyrir prófdómara og hafa eftirlit með störfum þeirra.
  • Skipuleggja framkvæmd áfangaprófa í samráði við tónlistarskóla þannig að hagkvæmni verði gætt.
  • Gefa út reglur og viðmiðanir fyrir prófdómara um prófdæmingar.
  • Gefa út vitnisburðarblöð og áfangaprófsskírteini.
  • Úrskurða í ágreiningsmálum varðandi framkvæmd áfangaprófa og störf prófdómara.
  • Taka saman og birta heildarniðurstöður áfangaprófa.
  • Varðveita gögn um niðurstöður prófa.
  • Annast upplýsingamiðlun til tónlistarskóla og kennara um prófdómarakerfið.